Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org

Do czego używamy plików “cookies”?
Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez firmy badawcze.

 

Usuwanie plików “cookies”
Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego przez niego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:

Biuro informuje, że standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. W konsekwencji w braku woli korzystania z plików „cookies” konieczne jest dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej – aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Biuro informuje, że usunięcie lub zablokowanie plików “cookies” może spowodować utrudnienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystania z serwisu.

 

———————

 

What are “cookies”?

“Cookies” files (so-called: “cookies”) are small text files sent by visiting websites and stored in user’s terminal equipment (in the browser’s files catalogue). These files allow recognising user’s equipment and show a website adjusted to their individual preferences. Usually “cookies” include a name of the website from which they originate, time of storing on the terminal equipment and unique number thereof. More information on cookies can be found on the website: allaboutcookies.org

What do we use “cookies” for?

“Cookies” are used in order to adjust contents of websites to user’s preferences and optimise the use of websites. We use cookies in order to understand how users use the website and to adjust it accordingly so that using it is more pleasant and interesting. Furthermore, cookies provide us with statistical data regarding users’ traffic and using our websites. Cookies can be also used by advertisers cooperating with us (in order to present promotional contents via websites) and by research companies.

 

Deleting “cookies”

Using “cookies” is completely voluntary. A user can at any time block and delete “cookies” from the software used by them (Internet browser).

Detailed information on the possibility and manners of handling “cookies” is available in software settings (Internet browser). With regard to the most popular Internet browsers, necessary information can be obtained in the following manner:

The Office hereby informs that normally Internet browsers implicitly allow placing “cookies” on the user’s terminal equipment. As a consequence, in case of not using “cookies” it is necessary to change the Internet browser’s settings in order to block automatically handling “cookies” in the Internet browser’s settings or inform each time they are sent to the user’s equipment.

The Office informs that deleting or blocking “cookies” can result in impediments and in some cases disable using the website.