Polityka prywatności i Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (dalej „Biuro”).

Z Biurem można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe
z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków
, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

W Biurze  wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, p. Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków. Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.biurofestiwalowe.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Biuro przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków Biura przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. w celach i w zakresie związanym z udziałem w projektach realizowanych przez Biuro, w tym w celu rezerwacji biletu i dokonania rozliczeń związanych z udziałem uczestnika w projekcie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
 4. marketingu i promocji produktów i usług Biura (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biura (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Biuro następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Biura podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Biura.

Biuro informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu wskazywanym przez Administratora i udzieleniu zgody na takie przetwarzanie danych, w tym w celach marketingowych – podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdej chwili.

 

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org

Do czego używamy plików “cookies”?
Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez firmy badawcze.

 

Usuwanie plików “cookies”

Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego przez niego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:

Biuro informuje, że standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. W konsekwencji w braku woli korzystania z plików „cookies” konieczne jest dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej – aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Biuro informuje, że usunięcie lub zablokowanie plików “cookies” może spowodować utrudnienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystania z serwisu.

 


 

Privacy Policy and the Rules for processing personal data

According to Article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the “GDPR”) , please review basic information regarding the processing of your personal data:
The Cracow Festival Office (Krakowskie Biuro Festiwalowe) with its seat at ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, a municipal cultural institution entered into the register of cultural institutions run by the Kraków City Municipality under the number 19 (hereinafter the “Office”) is the Controller, that is the entity that processes your personal data

You may contact the Office in the following way: electronically to the following e-mail address: poczta@biurofestiwalowe.pl, in writing at: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, by phone: +48 12 354 25 00.

The DATA PROTECTION OFFICER – ŁUKASZ GAJDECKI has been designated in the Office, which can be contacted in all matters related to the processing of personal data and the exercise of data processing rights, via e-mail address: rodo@biurofestiwalowe.pl or in writing to the following address: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków. Detailed data of the Data Protection Officer data are available on the website www.biurofestiwalowe.pl and at the office of the Personal Data Controller

The Office processes your data for the following purposes:
1.      conclusion and implementation of the contract (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR);
2.      implementation of the Office’s duties provided for by law, including in particular issuing and storing invoices and accounting records (legal basis: Article 6(1)(c) of the GDPR);
3.      for the purposes and to the extent related to participation in projects implemented by the Office, including to book a ticket and make settlements pertaining to the participant’s participation in the project – (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR);
4.      marketing and promotion of the Office products and services (legal basis: Article 6(1)(a)  and  Article 6(1)(f) of the GDPR);
5.      for archival purposes (evidence), possible determination, investigation of or defence against claims, ensuring the safety of persons and property in accordance with the legitimate interest of the Office (legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR).
Your personal data will be processed for the period necessary to attain the specific goals to which they have been collected in accordance with the criteria set out in the law, including to secure any claims for a period of 10 years.

In the case of processing for marketing purposes based on your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR) – until you withdraw your consent.

The Office may make your personal data available for the following categories of recipients:

 1.      entities authorised to obtain your data pursuant to generally applicable regulations;
  2.       entities that process data on behalf of the Office, that is entities that process data as subcontractors, under a contract and only in accordance with the instructions of the Office.

Please be advised that you have the following rights:
1.      to access the content of your personal data and find out about such issues as the categories of data, the purposes of their processing, and obtain copies thereof;
2.      to rectify incorrect and completing missing data, and be forgotten, in other words you have the right to erase any data processed unreasonably and unlawfully (by way of illustration data which are no longer necessary for the purposes for which they were collected);
3.      to object to the data being processed and the right to restrict the scope of processing. In such a situation, once your request has been reviewed, the Office will not be able to process personal data which you provided, unless it demonstrates valid and legitimate  grounds for processing, overriding the interests, rights and freedoms of the data subject or the basis for determination, investigation of or defence of claims;
4.      to transfer the data processed in an automated manner, that is you have the right to demand that personal data be sent by the Office directly to another Controller, where technically feasible;
5.      the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which has been effected on the basis of consent prior to its withdrawal (if processing takes place pursuant to Article 6 (1)( a) or Article 9 (2) (a) of the GDPR);
6.      the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if the participant considers that the processing of personal data is in breach of the provisions of the GDPR.

Providing data for the purposes of the conclusion and implementation of the contract is voluntary, but the failure to provide the data will result in the incapacity to perform the contract.
In the event of consent to the processing of data for the purpose specified by the Controller and consent to such data processing, including for marketing purposes – providing personal data is always voluntary and consent to their processing may be withdrawn at any time.

What are “cookies”?
“Cookies” files (so-called: “cookies”) are small text files sent by visiting websites and stored in user’s terminal equipment (in the browser’s files catalogue). These files allow recognising user’s equipment and show a website adjusted to their individual preferences. Usually “cookies” include a name of the website from which they originate, time of storing on the terminal equipment and unique number thereof. More information on cookies can be found on the website: allaboutcookies.org

What do we use “cookies” for?
“Cookies” are used in order to adjust contents of websites to user’s preferences and optimise the use of websites. We use cookies in order to understand how users use the website and to adjust it accordingly so that using it is more pleasant and interesting. Furthermore, cookies provide us with statistical data regarding users’ traffic and using our websites. Cookies can be also used by advertisers cooperating with us (in order to present promotional contents via websites) and by research companies.

Deleting “cookies”
Using “cookies” is completely voluntary. A user can at any time block and delete “cookies” from the software used by them (Internet browser).

Detailed information on the possibility and manners of handling “cookies” is available in software settings (Internet browser). With regard to the most popular Internet browsers, necessary information can be obtained in the following manner:

The Office hereby informs that normally Internet browsers implicitly allow placing “cookies” on the user’s terminal equipment. As a consequence, in case of not using “cookies” it is necessary to change the Internet browser’s settings in order to block automatically handling “cookies” in the Internet browser’s settings or inform each time they are sent to the user’s equipment.
The Office informs that deleting or blocking “cookies” can result in impediments and in some cases disable using the website.